Thứ ba, 10/09/2019 | 15:50 GMT+7 - Xem: 5,604 |

Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020

Hình ảnh có liên quan

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định 2211/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế.

Theo đó, dựng mới 08 QCVN đáp ứng tiến độ trình ban hành trong năm 2019:

Nhóm 1 là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh có 03 quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường đất.

Nhóm 2 là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp có 02 quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp

Nhóm 3 là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các lĩnh vực khác có 03 quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

Kế hoạch thực hiện các QCVN năm 2020 gồm có 04 nhóm:Nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý chất thải rắn; Nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp khác (nuôi trồng thủy sản; sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, ...); Nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải nguy hại; Nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác về môi trường.

Nguồn: TBT Quảng Ninh.