Thứ ba, 08/09/2020 | 16:24 GMT+7 - Xem: 211 |

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh

Tổng cục thủy sản > Nuôi trồng thủy sản > Nuôi thủy sản

Ngày 31/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP 08: 2020/QN về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh.

Quy chuẩn này quy định những điều kiện đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường của vật liệu sử dụng làm phao nổi đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, giàn bè trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Áp dụng: Các cơ sở nuôi trồng thủy sản lợ, mặn bằng lồng bè, giàn bè có sử dụng phao nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nước, nhập khẩu từ nước ngoài để phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại quy chuẩn này quy định về kỹ thuật gồm: Chỉ tiêu về đặc tính của các loại phao nổi, vật liệu làm phao nổi; Gia cố làm tăng độ bền của phao nổi; Ghi chép thông tin phao nổi, vật liệu phao nổi; Quy định về lấy mẫu, phương pháp thử, phương pháp đánh giá.

Ngoài ra, quy định về quản lý như: công bố hợp quy; đánh giá sự phù hợp; quy định về thu gom, xử lý vật liệu từ phao nổi đã sử dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021. Kể từ ngày Quy chuẩn kỹ thuật địa phương này có hiệu lực, các cơ sở nuôi trồng thủy sản lợ, mặn thực hiện đầu tư mới phải đáp ứng yêu cầu theo Quy chuẩn này. Từ ngày 01/01/2023, các cơ sở nuôi trồng thủ sản lợ, mặt đang sử dụng vật liệu làm phao nổi hiện có tại thời điểm quy định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện việc chuyển đổi toàn bộ vật liệu không phù hợp để đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn này.

Nguồn: Chi cục TĐC Quảng Ninh