Thứ năm, 19/11/2020 | 15:48 GMT+7 - Xem: 29 |

Ủy ban Châu Âu thông báo Dự thảo Quy định về dán nhãn các sản phẩm hữu cơ

Ngày 10/11/2020 Ủy ban Châu Âu thông báo Dự thảo Quy định của Hội đồng (EC) về sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ liên quan đến sản xuất hữu cơ, ghi nhãn và kiểm soát.

Nội dung: Sau khi hoãn một năm từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 kể từ ngày bắt đầu áp dụng Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 30 tháng 5 năm 2018 về sản xuất và dán nhãn hữu cơ của các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 834/2007, cần phải gia hạn thêm một năm khả năng cho các nhà sản xuất hữu cơ sử dụng bằng cách khử kim loại không hữu cơ trong sản xuất trứng và sử dụng bằng cách khử mùi tối đa 5% thức ăn đạm hữu cơ cho gia cầm và lợn. Ngoài ra, các sản phẩm mới và hoặc mục đích sử dụng mới cho các sản phẩm đó được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ.

Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách nếu có: Dự thảo đạo luật sẽ kéo dài thêm một năm đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 khả năng trong các điều kiện cụ thể cho các nhà sản xuất hữu cơ sử dụng bằng cách khử kim loại không hữu cơ trong sản xuất trứng và sử dụng bằng cách khử mùi thức ăn protein hữu cơ với tối đa 5% cho các hộ chăn nuôi gia cầm và lợn, nhằm đảm bảo tính liên tục của sản xuất hữu cơ trong suốt năm 2021 cho đến khi áp dụng Quy định (EU) 2018/848 vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, các sản phẩm mới hoặc các mục đích sử dụng mới cho các sản phẩm đó được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ; Khác. Ngày cuối cùng cho nhận xét: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6910_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6910_01_e.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / EU / 756

Nguồn: TBT Quảng Ninh