Thứ tư, 07/10/2020 | 15:44 GMT+7 - Xem: 49 |

Thông báo dự thảo Tiêu chuẩn SI 62552 về thiết bị làm lạnh gia dụng của Israe

Ngày 06/7/2020 điểm thông báo WTO-TBT của Israe thông báo dự thảo Tiêu chuẩn SI 62552, Phần 1 - Thiết bị làm lạnh gia dụng - Đặc điểm và phương pháp thử: Yêu cầu chung; Phần 2 - Thiết bị lạnh gia dụng - Đặc điểm và phương pháp thử: Yêu cầu tính năng; Phần 3 - Thiết bị lạnh gia dụng - Đặc điểm và phương pháp thử: Mức tiêu thụ và thể tích năng.

Nội dung: Việc sửa đổi Tiêu chuẩn Bắt buộc 62552, đối với các thiết bị lạnh gia dụng, sẽ được thay thế bằng SI 62552 phần 1, 2 và 3 và do đó chia phạm vi của tiêu chuẩn trước đó thành ba khía cạnh. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này áp dụng các Tiêu chuẩn quốc tế sau:

Phần 1: Quy định các yêu cầu chung, thông qua Tiêu chuẩn Quốc tế IEC 62552-1 - Phiên bản 1.0: 2015-02 và bao gồm các thay đổi kỹ thuật quan trọng sau:

◦ Thay đổi một số thông số kỹ thuật của thiết bị trong phòng thử nghiệm và thay đổi cách thiết lập để thử nghiệm để cung cấp thêm tính linh hoạt, đặc biệt khi thử nghiệm nhiều thiết bị trong một phòng thử nghiệm;

◦ Giảm các gói thử nghiệm và giảm sự biến đổi thử nghiệm;

◦ Bổ sung Phụ lục G về các thiết bị bảo quản rượu;

◦ Thay thế các yêu cầu quốc tế xuất hiện trong phần 4 về phân loại, bằng các yêu cầu quốc gia phù hợp với khí hậu của Israel.

Phần 2: Quy định các yêu cầu về hiệu suất, thông qua Tiêu chuẩn Quốc tế IEC 62552-2 - Phiên bản 1.0: 2015-02 và bao gồm các thay đổi kỹ thuật quan trọng sau:

◦ Thêm chương 7 đề cập đến Công suất làm mát;

◦ Bổ sung Phụ lục A về thử nghiệm;

◦ Bổ sung Phụ lục B về các thiết bị bảo quản rượu.

Phần 3: Quy định các yêu cầu về tiêu thụ năng lượng và khối lượng, thông qua Tiêu chuẩn Quốc tế IEC 62552-3 - Phiên bản 1.0: 2015-02 và bao gồm các thay đổi kỹ thuật quan trọng sau:

◦ Viết lại và sử dụng một số khía cạnh tiêu thụ năng lượng;

◦ Thêm kiểm tra hiệu quả năng lượng cho các điều kiện khác nhau;

◦ Bổ sung kiểm tra hiệu suất năng lượng cho các thiết bị lưu trữ rượu;

◦ Thay đổi phép đo thể tích.

◦ Xóa các phương pháp đo diện tích kệ và khối lượng lưu trữ.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng kể từ khi bản sửa đổi này có hiệu lực cho đến ngày 24 tháng 2 năm 2023. Trong thời gian này, các sản phẩm có thể được thử nghiệm theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Tất cả các phần và yêu cầu của tất cả các tiêu chuẩn sửa đổi sẽ là bắt buộc sau khi có hiệu lực.

Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp nếu có: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_5967_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_5967_01_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_5967_02_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / ISR / 1176

Nguồn: TBT Quảng Ninh