Thứ tư, 07/10/2020 | 15:46 GMT+7 - Xem: 49 |

Ai Cập thông báo Dự thảo tiêu chuẩn Ai Cập ES 5056-1 về "Hệ thống lạnh và máy bơm nhiệt"

Ngày 05/10/2020 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa và Chất lượng Ai Cập thông báo Dự thảo tiêu chuẩn Ai Cập ES 5056-1 về "Hệ thống lạnh và máy bơm nhiệt - Yêu cầu về an toàn và môi trường - Phần 1: Định nghĩa, phân loại và tiêu chí lựa chọn.

Nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn của con người và tài sản, cung cấp hướng dẫn bảo vệ môi trường và thiết lập các quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lạnh và thu hồi chất làm lạnh. Và quy định tiêu chí phân loại và lựa chọn áp dụng cho hệ thống lạnh và máy bơm nhiệt. Các tiêu chí phân loại và lựa chọn này được sử dụng trong ES 5149-2, ES 5149-3 và ES 5149-4.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho:

- Hệ thống làm lạnh, cố định hoặc di động;

- Hệ thống làm mát hoặc sưởi ấm thứ cấp;

- Vị trí của hệ thống lạnh;

- Các bộ phận được thay thế và các bộ phận bổ sung sau khi áp dụng phần này ES 5149-1 nếu chúng không giống nhau về chức năng và công suất.

Ap dụng cho các hệ thống cố định hoặc di động, ngoại trừ hệ thống điều hòa không khí trên xe được áp dụng theo tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể, ví dụ: ISO 13043 và SAE J 639. Và có thể áp dụng cho các hệ thống lạnh mới, các phần mở rộng hoặc sửa đổi của các hệ thống đã có, và cho các hệ thống đã qua sử dụng, được chuyển đến và vận hành trên một địa điểm khác. Nó cũng áp dụng trong trường hợp chuyển đổi hệ thống sang chất làm lạnh khác.

Phụ lục A quy định các giới hạn về lượng chất làm lạnh được phép trong các hệ thống ở các vị trí và hạng người khác nhau.

Phụ lục B quy định các tiêu chí xem xét về an toàn và môi trường của các chất làm lạnh khác nhau được sử dụng trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí.

Hệ thống chứa chất làm lạnh không được liệt kê trong ES 4855 không được đề cập trong phần này của tiêu chuẩn.

Dự thảo tiêu chuẩn này về mặt kỹ thuật giống với ISO 5149-1: 2014 (Được xác nhận vào năm 2020).

Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp nếu có: Các yêu cầu về an toàn; Bảo vệ môi trường. Ngày cuối cùng khác cho nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Trang web: http://www.eos.org.eg