Thứ ba, 02/06/2020 | 07:20 GMT+7 - Xem: 2,332 |

Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

Sức trẻ trong chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” | Tạp chí ...

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025 đạt được kết quản như:

- Cập nhật phổ biến, hướng dẫn, áp dụng hệ thống các quy định pháp luật, văn bản, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phầm, hàng hóa cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh, đảm bảo tích hợp với Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của các doanh nghiệp tập trung vào hàng hóa chủ lực, hàng hóa trọng điểm; hàng hóa tham gia chương trình OCOP của tỉnh.

- Xây dựng danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc của tỉnh trên nghiên cứu nhu cầu của thị trường xuất khẩu và yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Phấn đấu 50% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh được tập huấn, đào tạo kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

- Đạt tối thiểu 70% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại tỉnh có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc được cập nhật, tích hợp lên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia theo quy định.

Đến năm 2030:

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh, đảm bảo nhu cầu trao đổi và khai thác thông tin của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế.

- Phấn đấu 100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh được tập huấn, đào tạo kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

- Đạt 100% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại tỉnh có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc được cập nhật lên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia theo quy định.

Tại Kế hoạch cũng đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, đó là nhóm giải pháp về: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về các hoạt động truy xuất nguồn gốc; Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh; Xây dựng Danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc tại địa phương; Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc; Xây dựng chính sách khuyến khích và hỗ trợ Doanh nghiệp triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tăng cường hợp tác quốc tế về truy xuất nguồn gốc.

Nguồn: Lê Hồng Sơn – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng